Nhliziyo suka sebekuphule kakhulu
Ngidedele mina ngiyiphaphu ngizibambele
Sengiyoncedisw’ isibindi ngoba naso sibuthaka
Mina phaphu ngiqine njengengingila yenkukhu
Nhliziyo sengiyokutshel’ ukuthi kunjani

Phela nami ngith’ angizizwele amanzi ngobhoko
Angifun’ ukuzwa ngendaba
Sengikholwa ngokubona njengoThomas
Nhliziyo hlala kanjal’ ubuke
Uma sengibhed’ uyongiqondisa njengomqondisi jikelele wothando

Sawubona thando yim’ iphaphu
Ngicel’ utshele ubamb’ ukuthi kunomlawul’ omusha
Bath’ okuhlula iphaphu kuyabikwa
Kodwa ngith’ okuhlula iphaphu kudlulel’ esibindini

Sengikhathel’ ukubona nincozula kancane lenhliziyo
Senithol’ untanga wenu
Phela mina ngiqine njengetshe
Niyophula kuhlume kabusha
Angisakhathalel’ ukuthi ungumkhohlisi kangakanani
Nhliziyo ngiyosuka sengimbonil’ umaqondana walomzimba wethu