Ahambile amaxesha.
Zigqithile iintsuku.
Ziqengqelekile iiveki.
Zidlulile iinyanga.
Iphelile iminyaka.

Sthandwa Sam uphi Na?
Kudala ndikhangela, ndifuna nawe.
Kudala ndisehla ndisenyuka ndinethemba loba ndizakufamana.
Amathemba okukufumana ayatshabalala

Sthandwa Sam uphi Na?
Uphi Na xa bedlala ngemvakalelo zam?
Uphi Na xa bendiphula intliziyo?
Uphi Na xa ndikhala imihla nezolo?
Ndimane ndizibuza imibuzo .
Imibuzo engenampendulo.

Sthandwa Sam uphi Na?
Buya kuyonakala!
Andisalali buhlayo ndicinga ngawe.
Wandithembisa izulu nomhlaba.
Ndandingazi ukuba uyandikhohlisa.
Wandenza ndakunika iintliziyo yam