Sthandwa Sam
Ntandokazi
Ntokazi phuma langa sikothe
Langa lokulunga
Ngawe ngiyazifela
Ngiswela amazwi nomlomo wkukuchaza
Olwakho uthando lungefaniswa nalutho
Esakho isizotha
Singelinganiswa nalutho

Thambo lami le-Kentucky
Swidi lami lomkhuhlane
Woza sikhuhlane kulolu thando
For u are my never ending and lasting thought
My vula vala
Usika bopha uqobo
Manikiniki kaJohn Vuli Gate
Ebengimsebenzela ngimthwele
Eyam inhliziyo izidla ngaye
Kukhala esakhe isiginci
Ungushuni wembongi ekhulayo
Ungushuni kaSphe Mkhize