Simkil’isikhukukazi
Yayiluchulumanco
Kukhozi nakwu ntambanani
Yayi looshwolo kukhala
Tsiyo – tsiyo- stiyo

Kwakuncanca mhlophe ukuba
Simkile isikhukukazi
Kwakuncanca nasesidengeni
Ukube simkile isikhukukazi

Uthando yayi ngambali amadulo
Ithanda yayi yeyonanto
Yayi sele kowa uwivele
Umtho’mkhulu

Ndlela-ntle hlabi-lawu
Ungeleshe kwacaca
Abawumumathileyo
Bangawuthifi
abawufumbathileyo bangawulahli

Soluse ngomoya wakho
Usoluleke sakuphephuka
Usivelele, usikhanyisela
Kwabamnyama sikhusele
Maxa onke akwetha amandla
Usivelele