Nkabe ke tsebile.
A e kgatla ka leswika la moromokhu,
Madi a re tsurutsuru fase,
Mabu a hwibila bokang madi.
Mare meletsa, bohloko bo ye pelo

Le nhlabetsi letsatsi bohlabela.
Sello saka se bjalo ka lesea,
Mekgo a ka a kome go tsoroga.
Pelo yaka e hlabilwe ka nelete,
Tlaisego e ke phile maatla.

A mo a bego gona wa kwa?
Ke phuphura marapo a hlogo,
Ke wena o bego ka hlogong yaka.
Bophelo a bo se bose,
Bo swana le teye yago hloka swikiri.