Ramakole mudzumbami,
Mubvukululi wa zwi re bvungwi,
Ramakole muḓivha oṱhe,
A u zwondaho ndi a sa u ḓi.

Ramakole gole ḽikhethwa,
Muḓisi na mudzhii wa mimuya yoṱhe,
Muhedana wa mavhuthu,
Iwe mukhathutsheli wa roṱhe.

Ramakole,
Ramakole dzwingulula,
Vhuvha ho kamataho vhuzwifhi,
Kwatudza vhuvha vhu ongomale,
Ndi hone vhuḓi hau vhu tshi ḓo vhonala.