Lilel’ umbethe itshoba le Africa
Lidlul’ inyang’ elanyanga isizwe
Isiland’ esabangul’ ameva aseAfrica
Isiland’ esanciba intlanga
nentlaba zahlukene
Umzis’ is’thebe kubemi be Africa

Madib’ omde!
Madib’ owadiliza intaba nge peki
Nemihlakulo, ingcinezelo ukutsho
Yena wakhawulelana nenkawu
Ziyokusela ukuz’ umzontsund’ uzuze
Dondolo olwav’ iziziba zeAfrica

Lal’ uphumle Madiba, Dlomo
Sophitsho, Mathole anyongande kudlelana
Phumamla Madib’ omde noko ungqishe kwavakala
Siyawubon’ umzila
Sohlab’ efolweni
Uyibekile induku ebandla
Zole! Cwaka!