Yintoni intlonipho?
Abaninzi abalazi eligama lithetha ntoni
Respect.

Abanye bathi kukuthobela umntu omdala
Abanye bathi kukuthula.

Thulani ndinixelele ngentlonipho mna nto zondzondzo.

Mna ndithetha ngentlonipho yesizwe
Ukuhlonipha umzimba wakho kuqala, uzihloniphe wena kuqala
Ujike uthobele abazali bakho

Yayaphi indlela yokuziphatha?
Ndisabuza ndithi, yayaph’intlonipho
Nithi ninamalungelo
Abazali balila mihla nezolo

Charity begins at home
Yilonto ndithetha ngoba
Kaloku nasezifundweni asilungi
Ngenxa yokwehlulwa sisifundo esincane, intlonipho
Yiyolonto ndithetha ndisithi makubuyelwe kwintlonipho yesizwe
Singayaphi na ngaphandle kwentlonipho yesizwe
Ungafunda ugqibe uma ungenayo intlonipho awuyonto
Khanibuyise ingqondo zenu zihloniphe asiko lenu.