Dipelo di robegile
Meboya ya rena e ngenegile
Di eme mašarašara, di šita Phaahle go ahlola
Naga e aparetšwe ke leru le leso

Tlhorišo ya basadi le bana ke tlhoba-boroko.
Kgethollo ya bong e gola tšatši ka letšatši
Banna ba fetogile ditau ka malapeng
Ke bontwa-dumela.

Afrika, mmogo re ka kgona
Ra fenya mahloko a ka moka
Ra aga naga ya go hloka semorafe,
Ya go hloka kgethollo go ya ka bong,
Naga yeo e arabelago le go emela
tlaišo ya bana le basadi tšatši ka tšatši
Dilo tša boela madulong.