Re mmogo ka lerato,
Re nyalane ka kwisisano,
Ra kwana ka botee,
Ra kopana diponong ka moya.

Re mmogo ka lerato,
Mebele le dipelo kedi hlatsi,
Maikutlo a rena a hlakane moyeng,
Re seke ra phela boka noka,
Ra eta re golela ditshila.

Ke go ratile ele bosego,
Ka tla go wena ke nkga tlala,
Ka go rata ke nkga ditshila,
Ke ija nta ke seba ka lekgai,
Fela wa nkamogela ka diatla tse borutho.

Ke go ratile ke nkga bodidi,
Ka go rata ke nkga dithitho,
Ka go rata ka pelo ya bohloko,
Nkamogele mme ketla go apesa lerato,
Moratiwa, nkapese kubo ya lerato.