Nkabe ke ile ka theetša
Ge ke laiwa.
Ka tšeya ka tsebe
Ge ke kgalwa
Ge ke sebotšwa.
Nkabe ke efogile
Kgwara ye e nkakatletšego.

Nkabe ke ile ka bona
Ge ke bontšhwa
Ka ntšha mahlo
Ge ke šupetšwa
Ka latišega
Ge ke dišitšwe
Nkabe ke se ka leopeng
Le le mmeditšego.

Nkabe ke le motho bathong
Ke le motlotlomatšwa thutong,
Ke le seema,
Nkabe ke iketlile
Ke lokologile,
Ke thoba kgobe ka mootlwa.
Efela nkabe ke ngwana wa morago.