Ingabe mina nginjani?
Ingabe yini le mina enginganayo?
Eyenza bonyana ngingacalwa kangaka?
Eyenza bonyana abanye bangalaliselwa amehlo
kangaka ukudlula mina?
Ngiyazibuza, namtjhana ngingayitholi ipendulo nje!

Ngiyazibuza bonyana ngenzeni
Ngiyazibuza bonyana konakelephi
Ngiyazibuza bonyana ingabe isikhathi
sami siseza na?

Ingabe Ongaphezulu usahlelela
ikusasa lami na?
Namkha ngilale ngikhohliwe
Kghani ngizabe ngisamthola ozongithanda njengabanye?
Bekangikhuphe kwethu
Angenze ngizizwe ngimumuntu othandwako na?

Nangabe akusinjalo, alo ngisaphilelani ephasinapha?
Ngisahlaleleni engaka?
Yini osangibekele yona ekusafuze ngiyiphethe Zimu?
Ngibawa ungitjele hle!

Ngiphatheka kumbi lokha
Nangibona abantu bazele ithabo lokuba semathandweni
Mina ilawana lami lisazele mina nabakwethu
Ngisabangisana nebakwethu sokudlela

Sikhambile iskhathi
Ikhambile iminyaka
Angisakghoni ukubambelela kilobu ubujamo
Ngibawa ungirhawukele
Ilanga selingitjhingele
Ngiyakurabhela ngomoya wakho
Ngirhawukela hle!