Ngihambe ngahamba ngifunana nawe
Emagumbi onkhe emhlaba atiwa ngimi
Ngigudle emifuleni, emehlatsini ngifunana nawe
Ngibukana nawe sitsandvwa sami semphefumulo

Nangicabanga ngawe sitsandvwa sami
Ngiva inyama yami ihlukana nemphefumolo
Ngiva nalenhlitiyo yami ishaya kancane-kancane
Situnge siyangibulala ngedvwa sitsandvwa sami

Nguwe sitsandvwa sami longente ngahlangana ingcondvo
Lutsandvo lwami kuwe seliyaphuphuma
Liphuphuma kuhle kwemagwebu agcwele umlomo
Nguwe lengakutsandza ngingakakuboni sitsandvwa sami

Luphimbo lwakho lingumculo etindlebeni tami
Luju lwemagama akho lizulu kimi
Ukhipha lusizi ufake injabulo emoyeni wami
Nguwe kuphela kimi sitsandvwa sami