Impela emhlabeni kute kujabula
Inhlitiyo ihlala ibuhlungu ibalisa ngetinsizi
Kute kuphumula empilweni yase mhlabeni
Lilanga liyaphuma libuye lishobele solomane ukhala
Ukhalela lusizi lolubona malanga onkhe

Uyalungisa konakale
Uyakhala akusiti
Uyamemeta akuvakali
Uhleka uphindze ukhale
Konakele kuphi emhlabeni wamvelinchanti?
Konakele kuphi esiveni lesimnyama?
Kwente njani emhlabeni?

Bantfwana sebagucuka tingulube emini
Lwati sukela lwagcina ngalabadzala
Kuhlakanipha sukela kwahamba nesive lesimhlophe
Akukho lokumnandzi emhlabeni
Konakele kuphi emhlabeni?