Sengize ngafika ngisho kulena yakho inhliziyo
Ngiyacela ukhiphe isikhiye ungivulele
Kudala zinginetha senganele
Sengifuna ukungena phakathi ngikhosele
Ngiyayibona imfudumalo echichima ekujuleni kwayo

Ngivulele ngiyacela
Sengifikile ngiphethe izinto ezimnandi
Ngiphethe izinto ezizothokozisa umoya wakho
Zilethe nenjabulo ebusweni bakho

Ngicela ukhohlwe ondaba
Bazokhuluma ngiyazi
Banomona ngiyabazi
Khohlwa abafike bangena baphuma
Manje sekufike mina

Ngiyacela ngivulele
Ngiyethembisa angeke uzisole
Ngizokunakekela ngikukhusele
Ngikuphathise okweqanda
Ngivulele