Ixesha lokuvunwa kwam alikafiki
Ixesha lokubuna kwam alikafiki
Ndinik’ ithuba ndihlume
Ndinik’ ixesha ndiqaqambe
Ndiyeke ndiqhame,ndichume
Ndivelis’ ubuhle bentyatyambo.

Ndizoqaqambis’ ilizwe
Unganditshabalalis’ ungandibhubhisi
Ndilivumb’ elimnandi kwisizwe
Ndihloniphe nam ndingumntu.

Ndizohlobisa ndizohombis’ isizwe
Ungandibulali ndilikamva lesizwe
Ndiyintombazana encinci emsulwa
Ndikhusele, ndihloniphe undixabise.

Ndiyinzwakaz’ esakhulayo
Ndisentliziyo-inyulu
Ndinik’ ithuba nam ndikhule
ndibe ngumama, ndibe ngumakhulu
ndibe yinkondekazi yangomso.
Ungandibulali ungandingxwelerhi.

Ndiyintombazana emsulwa
Ndiseyimvek’ engazinto
Ungandibulali menzi wobubi
Ungandidlwenguli ndikhusele
Ndilibhongo ndiliqhaliya lesizwe.

Ndilivumb’ elimnandi kwisizwe !