Ubuhlungu bentliziyo ndibuvile
Ubunzulu benxeba ndibubonile
Ukuntlontla kwalo ndikuthiyile
Ukuba zizandla ezi ndizixhomile
Ubunzima bempilo ndibukhethile

Uthandw’intliziyo yam luyikrempule
Ukuzisola akuncedi sendonakele
Ukulil’ezimantshiyane akuncedi ndizikhandile
Ukutshabalala kothando ndikuqhelile
Uthand’umntu namhlanje ndikuncamile

Ndiyancama kwezothando andiyonto.
Ndiyayixhom’eyam intliziyo ayithandi nto.
Ndisamangalisekile kuzondw’andiceli nto.
Ndisatsho kwezothando ndiyancama
Ngoba kudala ndizama kucacil’andimeli nto
Ndithi namhlanje Ndiyancama Kwezothando