Lizwe likaThongo undiphilisa kabuhlungu
Undenza idini leentsizi
Ndiyinkxekevane elusizi
Inja efanelwe kokubi
Ndixhwalekile nje kubi
Ndinezivubeko zobomi
Qamata yivale le ncwadi kwanele!

Ubomi bundixhwalel’oxhwane andinamxhasi
Ubomi bundivalele ngezivubeko de andinako nokuvika
Umqolo uphandle unemikrwelo yeli phakade
Ndilila ndithule kuba umthuthuzeli andinaye
Ndibila ndisoma kuba andinasiziba sokosula
Ndiwa ndivuka kuba ndiswel’umsimelelo wokuxhathisa
Qamata yivale le ncwadi kwanele!

Akungoku ndizabalaza ndibuya nelize
Akungoku ndizingela ndibuya nembade yesikhova
Ndikhathele luphithano – ngqondo
Nolonwabo lusuke lwachasela nqwa nempumelelo
Kanti le mibono mibi undibonisa yona
Ndoyisombulula ngakusebenzisa moya mni?
Qamata yivale le ncwadi kwanele!