Bathi umuzi kababa unezindlu eziningi
Lelo iqiniso elingenakuphikiswa
Ngilifunga eybilini Ndabuko ngimemeze, ngisabele
Noma ngingenakuhlangatshezwa
Inkaba iyongilayela Nami angisathandi ukuba lapha

Ngihlale ngihleli ngilinde iNkokheli
Lizwi buya ngikulambele
Ukholo lwami lumile izingobho
Kubhlungu izibhobo
Igazi gobho gobho Injabulo ayikho

Kumnyama kusile, ukukhanya iphupho
Ngelosi zungisondele nami
Ngifeze awami amaphupho
Ungisingathe ungihlenge, imimoya emibi
Ingizungezile izama ukuzingela
Umphefumulo wami
Umkikizo wesalukazi ngiwuzwela ekudeni
Ngithetheleni Izigi zikaBaba ngizizwa ezithendeni
Nhliziyo ngingedolo thokoza
Zungilule isandla uJehova angiqabule intende
Isphambano mhla ngifika ekhaya ngiyolala into ende

Hawu ngilekelele Noma ungenakukhanya
Sivika ubumnyama Ngawe ngiyofika ekhaya
Ngelosi ngilolozele ungiphelekezele
Umhlaba ungehlulele ngihluleke
Nesono ungihlukanise ngihlanzeke
Ezinyaweni zikaBaba ngihlale

Indebe yami ichichime
Impela okuhle nomusa kungamele
Ndabuko ngidabuka kuwe
Wena uyilapho engivela khona
Ndabuko uyilapho engiyophelela khona