Ngiphila ngokuthukwa
Ngiphila ngokuhlaziswa
Ngiphila ngilahlelwa izandla
Ngiphila ipilo yamanga

Iimphoso sezaba kukudla kwami
Iimphoso sezadlala indima kimi
Ngingu somphoso ebantwini
Ngibadanisile ababelethi bami

Ukuthatha izinto zabantu lithando kimi
Ukuhleba lithando enginalo kimi
Ukudula siviko sami

La kudlule mina khona,
abantu bayanyenya
La kudlule mina khona,
abanye bayalila
La kudlule mina khona,
abanye batjhugulula ebeze ngayo

Maye kwangenza ukutlhoga indlebe!
Hliziyo engakalungi wavelaphi?
Wangithola ngilungile
Wangitjhugulula wangenza isilwana
Wenza nesitjhaba bona singihloye
Singibize nge sela
Usathana omduna

Namhlanje ngimumbi
Koke kungebanga lakho
Nezenzo owangenzisa zona
Okuhle nje nangisadla amabele

Ukhambise ithando lami ebantwini
Ukhambise ihlonipho yami ebantwini
Wehlisa nesithunzi sami
Namhlanje angisabalwa kwabasadla amabele
Ngihlobokwa ngiphila nabangibonako

Vuka hliziyo yami
Tjhuguluka hliziyo yami
Ngibawa ukulitjalelwa kongaphezulu
Ukuze nami ngitjhuguluke

Ngilibalela baba
Ngiguqa ngawo womabili amadolo
Bekungasiyo intando yami
Nami ngenziwa kulingeka
Liphandlwa liqalile