Semka isidima zemk’inkomo
Ingaba siswelucinga
Satshabalala Isizwe esintsundu
Sajongana ngezikhondo zamehlo
Ngulowo nalowo ulwela Esakhe
Sawatyeshela amasiko
Madoda nqandani
Mzontsundu khuzekani

Aphina Amadela kufa
Anqande okokufa
Athethe inyaniso
Ashiye imfunfiso

Asinotshintsa ukwenza
Sichuleni kunyathela
Sicele intethelelo
Sibuyise isithunzi