Thupa go fedile ya bo kgomo
Ge e le ya batho ga se e fele
Wena o swanetšwe ke go biletšwa sebatakgomo
A kgobokane manong go se setopo
Re go sware o kgalwe bjalo ka ngwana
O kgonamišwe a tšhologe mahlale

Ba tlile le wena ka dikepe le difofane
Ba go lahla nageng ya rena.
O molahlegi yo bjang wa go se nyake thušo?
Wena ga o tsome thušo o gare o re utišetša naga
Ga o nyake thušo o gare o re okobaletša bana
O iphetotše mmuši wa bohodu le maaka

Na ekaba ba kwa eng go wena o le moloi bjalo?
Ba geno bona ba reng ba go lahletše go ya rena naga?
Ba tlile ba hlapile e le batho ba bogega
Ba sa bonagale gore ba tlišitše bonoga le bohwirihwiri.
Ka nnete o se bone thola boreledi
Tša teng ga yona di a galaka.

Nyaope go reng o utiša ya rena Afrika?
Go reng o sa boele ga geno o dire tšohle gona?
O okabatše a geno masogana le makgarebe
O robatše bona ba eme ka a mabedi maoto?

Hwetša thušo o re katoge hle
O molahlegi o hloka thušo
Kgotsofala o sepele gobane ka wena re lapile
Mebele o jele, madi wa hlapelela! Sepela!
Hwetša thušo o sepele molahlegi towe
Sepela gobane ka wena go lekane!