Bhota ndalw’ entle.
Ndiyayazi bathi ukhubazekile,
Bakujongela phantsi bekudelile.
Bakubona ungento yanto ekuhlaleni.
Mhlobo wam ndim ithemba hlala nam.

Val’ amehlo sithethe ndikuphe amandla,
Kaloku ndim ichiza lamanxeba akho,
Ndim umvuseleli wempilo yakho.
Baninzi abasele bengakufuni ngenxa yenkubazeko yakho,
Bambi bakubiza ngamagama ophula intliziyo.
Benza izifungo besithi akusoze uphumelele.
Bengazi ukuba uyigolide ebengezelayo.

Ndizakuweza kwiminqweno namaphupha akho,
Ndizakuhamba nawe ndikupheleke kule ndlela.
Ndifuna babone imisebenzi yakho emihle,
Ndifuna bakuhloniphe nawe ekuhlaleni.
Ndinqwenela ukuba uhlume njenge ntyatyambo ehlotyeni.
Mhlobo wam ndim ithemba hamba nam.