Ngangithi uzoxosha ikati eziko
Kanti ungibuyisela emuva
Ngafunda ngifundile ngikulwela
Kodwa awungisindisanga

Ngigqigqa ngigqigqile emahhovisi akulungi
Ngiyisifundiswa esilambile
Isifundiswa nezitifiketi ezihlobisile
Isifundiswa nejazi eliququdwa amagudwane
Kanti mina kuzongilungela nini?

Mfundo kanti wena uthanda abanjani?
Ukhipha abanjani osizini?
Nakhu mina ungishiyile
Amaphupho nezifiso zami kushabalele
Sengiwuvuma konke ukuze ngiziphilise
Mfundo ungiphoxile