Makanokano a Lorato phetego
Molomi wa madina a matalana,
Nako e abetswe tupo
Go lemoga motsamai le botshelo;
Go mo akanyetsa ka sephiri sa moratwa.
Tlhogo le fa e le godimo ga sebolaelo,
Setsibotsi se ne se tla lomaloma pelo
Gore morati a lemogele kotsi pelo.
E rile ke mo gomotse ka tlala boitumelo,
Ka ralala thota gare ga diphifi,
Ka mela diphuka jaaka motlhodi wa phefo,
Boalong jwa yone ka tsubalala tlase ga naledi.