Kwahlwa kwasa
Kwayingxokolo eMarikane
Abantakwethu bezisa izikhalazo ngaphambili
Yini na ukusiphatha kabuhlungu
Sisebenzela ilizwe lethu

Nina madelakufa elizwe
Besikho kambe sibukele
Nikulonzulu yamathumb’ omhlaba
Nisebenzel’ intsapho zenu

Kunamhla nje siyakhala
Kuba kaloku nasishiya
Nihamba ningasazisanga nokuba niyasishiya
Nihamba ngendlela ezimnyama
Nasishiya kulomhlaba sonakele

Ibilityala kwisini na ukhalaza?
Abantakwethu batshaba okwempukane
Mzontsundu konakelephi?
Ukushiywa ziintsapho singacinganga

Iintliziyo zilihlwili siyakhala
Sisamangele nanamhla oku ngath kokwezolo
Amkile asishiyile amaqhawe
Ezamana nembuyekezo

Zintsapho zakuthi ndith thuthuzelekani
Khon’ ukuze baphumle
Namhla bakwelemimoya
Hlambi sebekho phakathi kwethu bonwabile

Thina sobuya sibanqule nje ngeminyanya
Umkhon’ wekati ndiyawqalekisa
Thulani nithi cwaka ubawo uzophendula
Aah!! Maqhaw’ elitye