Motswadi wa ka

O kwele mahloko ohle ka nna.
O rogakilwe ka baka la ka.
O ile madibeng a bo kwena, o leka go phološa bophelo bja ka.

Bophelo ke go senyeditše.
Tše senyane dikgwedi o nthwele.
Ga se o fele pelo, o letile.
Naa tate o be a le kae?

Lerato ke le filwe ke wena.
Borutho o nkamogetše ka bjona.
Tlhompho ke e tšere go wena.
Mekgwa o nthutile.

Bophelo ke bo filwe ke wena.
O bile tlaišegong o le noši.
O nkgodišitše ka gare ga mohlako.
Malebo go wena mme waka.