Uxolo mntanomumtu nakhu ngisala nhliziyo
Ngifis’ ukuthulula okugcwel’ isifuba
Ngifun’ ukukuthululela kwezakh’ izandla
Angifis’ ukuthi kuwele phansi

Mntanomumtu sengibamb’ izintaba namagquma ngizele wena
Ngisuka lena kwelasemona ngizokukhangez’ umuzwa ongidla ngaphakathi
Nkosazane ngicel’ ungizwe

Nkosazane ngicel’ ungiphe uthand’ olujulile kuwe
Ngish’ uthando olusekujuleni lweyakh’ inhliziyo
Loluthand’ olufana nempophoma
Impophom’ ethekela izizwe

Nkosazan’ emhlophe njengezihlabathi zolwandle
Uma ungangiqomanga kuyob’ uphuphuthekiswe yidlozi
Uyob’ ulambise umukhwe wam’ uqobo
Lezinkomo zikababa ngilungel’ ukuzihambisa kini
Nkosazane ngiqome ngiyakuthanda