Nkwali eyayivame ngokuphandel’amathol’ayo,
Nkosazana eyayiphila ngokwenza isicamagushelo iceng’obawo,
Nkondekazi eyayivame ngokuthozama sel’iintsuku zimfiliba,
Nkwenkwezi eqaqambileyo eyayi khanyisa qhakr’entlazana.

Uhambo lwakho lwashiy’iintliziyo ezikrobokrobo eziquk’ezomlisela nomthinjana.
Ndiyakhahlela kuwe Vangaye, Dumakude, Rholela, Manzana.
Inkul’endiyincanc’ebeleni kuba inene andilobhetyebhetye andilogwala.
Ndiyakhahlela kuwe Vangaye, Dumakude, Rholela, Manzana.