Zitsho zazola,
Zilila ezimathontsi,
Zindixhokonxe zaw’vusa umnyele wobudoda.

Uphi mlisela??
Uphi mthinjana??

Makwedini azisu zimbhoxo,
Ezimemela ooqamela ngengalo.

Zizazi,
Zizingomba isifuba ngobuNkokheli,
Zinto ezimsonto onyiki-nyiki.

Zinto ezinuka iziqholo,
Zimbi zizaliswe bubuqholo beNgcuka.

Mdlengele ndini olondla iqhosha, ukudlula izidingo.

Mamela kwedini uzise inzingo kwesi-Sizwe.

Uhlala kwisitulo esikwiminkcankcatho,
Kaloku lilo elo iqhayiya.

Ubhodla izibhebhewula zamagama,
Kaloku wena ushiywa ngamathende*.
Bambi abanye baxexewula ukukujonga.

Kaloku kwedini uligorha elingayanga emfazweni!
Umokothile kaloku ngamatsha-ntliziyo.

Kakade kaloku, kuthiwa enomlomo ayinamasi,
Ziyile izililo,
Uziyilile akhange kubekho hamte nalapho.

Aphumile amagqiyazana, nomlisela wawo ezibambe ngenkophe.

Kaloku,
Wena waziwa ngendlebe,
Izandla zabo ziyarhwebesha.

Bamazwi adobelelayo kwabo bantliziyo ityumkileyo,
Ubuhlanga buxabe phambi kwabo.

Njengenyibiba xa ikhasayo,
Ulihombe ngoboya,
Uyinja ngezenzo

Ndithi makwedini!