Ngamayeyeye kubotsh’ iqhina
Yimizamo nemigudu
Kumisw’ amanxiwa
Yimigcobo nemivuyo
Balizwe ngeduna nethokazi
Ngamazw’ othand’ awapheli

Salozela sibukele okuhle
Indoda nomfazi bexhamla amandl’ abo.
Wasuka wangen’ umtyhol’ engalindele kumenywa nje.
Uqale ngokuthath’ ibenye.
Wazikhohlisa ngelith’ uyazonwabisa.
Ubuye sel’ ebek’ izityholw’ emfazini.
Ebuya ngobusuk’ ekhab’ izinja.

Esandlen’ upheth’ unqayi
Akungena zizijwili nezililo
Kukhal’ umfazi, kukhal umntwana.
Isilo sebhelu lomsele sixab’ emnyango.
Yintonga kosondelayo.
Ophumileyo ngobhuncileyo.

Umfaz’ ugodukil’ umz’ uyabanda
Indod’ isele nonduk’ ongakwazi kwenza nto.
Iphatha kusol’ amabulawo.
Iphatha kusol’ amagqwirha.
Gqwirha ndin’ eliyinduk’ awunamzi.

Nzala ndini yehlathi
Ehlathin’ inen’ ubufanelekile
Besisith’ uyakhusela kant’ uyachitha.
Besisithi uyalungisa kant’ uyagxotha.

Esetyenzelwe nzima awunanzele ntweni.
Uyichitha ngokunga khang’ ibekho.
Liyinene induku le ayinamzi!
Induk’ ayinamzi