Tlema dieta tseo samma,
Gobane se sethukga ke tshusa,
Aowi, a kopana le pela e thutha,
Ee, kera yona tau ya mariri,
Mosadi mogolo a tsea kgakgang,
Yago poretsa masasa.

Ya mogerula ka leihlo le suru,
Ya emisa boya ba yona molaleng,
Ya thoma go golola pele gagwe,
E ntshitse leleme le phuphuma ditete,
Aowi, o wetse fase ka sefahlego.

A bolela le badimo ba gabo ga bjale,
A gweletsa a tshikinya mmele,
Tau ya ngatetsa mosala,
Ya hlomoga pelo go mosadi woo,
Ya rotologela masohlosohlong,
Sile, ya sepele samma ruri.