Impela kumatima kutsandza umuntfu kulomhlaba
Utsi umnika inhlitiyo yakho, yena akubulale nembeza
Abulale yonkhe imicabango lemihle bewunayo ngaye
Alimate umoya wakho ngetindlela letinyenti, letingateki
Impela lapha emhlabeni lutsandvo liyasentjetelwa,
Awulitfoli mahala
Ingabe vele likhona yini lelitsandvo lakhona?
Ingabe lagcina ngabo khokho betfu na?

Sekwaba nelutsandvo leluphatsekako lelinjenge mali,
Lutsandvo lesiphitsiphitsi
Sekwaba nebakhohlisi labayenga labanye ngelutsandvo lemanga
Batali betfu sebahlukana ngenca yetinkinga telutsandvo,
Ngenca yemanga elutsandvo
Lutsandvo lwanamuhla selihambisana nemphumela wakhona
Umphumela wetifo tasemhlabeni,
Umphumela lomikisana elibeni laphakadze
Impela lutsandvo liyavuka licedze liphuphe, impela lutsandvo sibili liyakhetsa

Jabula wena lolatiko lutsandvo nemisebenti yalo, tfokotela injabulo yelutsandvo.