Umbuto lengitibuta wona malanga onkhe munye nje kuphela
Kwentenjani esiveni lesimnyama
Konakele kuphi esiveni lesinsundvu
Buye kuphi buntfu betfu na?

Kunyamalele kwayakuphi buntfu esiveni lesimnyama na?
Bantfu babulalana bodvwana
Bomnaketfu badlengula bodzadzewabo
Sive lesimnyama sitjintjelana sodvwana
Liphutsa libe kuphi emhlabeni na?

Kugcwebe umona kundlula lutsandvo
Bantfwana betfu sebaholwa mbuso we tjwala
Tidzandzane tihlalele kukipita
Busuku sekwaba imini
Umtfwana uyambulala umtali wakhe
Imfundvo iyekuphi?
Impela bukuphi buntfu betfu na?

Umtfwana akasanayo inhlonipho yemuntfu lomdzala
Sekute similo ebuntfwini
Sekulahleke nembeza, sekuhambe buntfu
Bukuphi buntfu betfu sibantfu na?