Belukazi! Manz’andonga! Cici lothando! Nkomo z’ka Tata
Wenuzophelis’indlal’ekhaya
Khawusuke undiyeke ndinabe ndithi
“Oo madod’umlom’umde watsolo kukukhuza ongandibonumhlola
Wen’ukhalis’abafan’ukhwelo bantyiloze baxele iintaka.”
Uwaphandlile amehlo am, ingqondo yam iyazula
Ingcinga nguwe emini nasebusuku
Listening your beauty blinds my mind, your smile brings joy in my heart
Loving you is my aim
Stilling your heart is my mission
Seeing us happily sharing love is my vision
Hope you won’t kill my dream