Ba boletše ba re mmapelo o ja serati.
Lethabo la phuphusela mahlong a ka.
Ya ka pelo ya bina sa koša ke lerole.
Ditheto le ditumišo mogopolong ya ba tša bomma le bopapa nnyaleleng mosadi.

O tshehlana rato la ka.
Bošego ke a hlobaela lebaka e le lerato.
Ba reng ge ba re tlogatloga e tloga kgale, modiša o tšwa le tšona šakeng?
Efela nna ke modiši sehloka lebone.

E reng pelo e elwa le mogopolo
Sebakwa e le wena rato la ka.
Ke ra wena mogatšaka, mogakatša ditho tša mmele wa ka.
Wena thabo ya mahlo a ka.

Ba re o Tebatšo gobane pelo o e thoba boka ngaka.
Ba re o Tebatšo gobane go ngala le manyami wa diila.
Potšišo ke gore na Modimo o go dirile a tseba nnete ka wena
Goba batswadi ba gago ba go file leina ka go o tseba?

Nna ya ka pelo e hweditše legae go wena.
Ke go ratile kgaetšedi ya masogana.
Ge nkabe ke tseba moeno wa geno ke be ke tla go reta le ditorong.
Ke go rata ka lerato la kgodi ya kgokgo.

O lebone semponega leswiswing.
O lerato la pelo ya ka.
O molaodi wa dikwi tšaka.
Le lehono lerato e sale mofenyi.