Ndidikwe ngaba.
Aba benz’ingathi bayandithanda
Ndakungabikho bagqibe ngam.
Nditsho kanye aba bazenz’abakhathalayo
ndakubavulel’isfuba bahlekise ngendaba zam.
Uyakundixolela Sombawo
Kodwa ke nawe unced’ozincedayo.
Ndidikiwe kukubalek’endingakwaziyo.
Ndidinwe kukulw’imp’engapheliyo.
Ndikruqukile.

Ndidikwe kukuleqwa ngabantw’endibaziyo.
Phofu ke sebendithuma akukho neny’endingayenziyo.
Akukho mbuzo ndingawuphenduliyo.
Andizukuhlala ke kanti ndikhonkotha nga yinj’engenamazinyo.
Kuyini ukungcungcuthekiswa
Ngamalonyo lonyo.
Kanti ke bafike apho bebebhalele.
Abandazi kakuhle thyin bandijonga bunxele.
Kuyini ukundiqala ndizihlelele.

Lamalokonya.