Ngivumeleni ngihambe,
Ngiwufulatsele lomhlaba lohlabako,
Ngiyotfola imphilo yenjabulo,
Ngiyotfola kuphumula eveni lekuthula,
Ngiyidlalile indzima yami kuleli,
Ngiwahambile onkh’ emagumbi emhlaba.

Nginondlile, ngondla emaphela netintfutfwane,
Nganiphatsisa kuhle kwemacandza,
Nganifaka enhlitiyweni yami
Nganikela Ngako konkhe kwami,
Ngisho ngangemphilo yami.

Ngiyasibona sive siyanetsa,
Tinhlitiyo tenu tidzabukile,tiyopha
Buso benu buphaphatsekile,
Kodvwa ngivumeleni ngihambe ,
Ngiyihambe lendlela ngingedvwa,
Ngihluphekile emoyeni nasenyameni,
Sekungiso sikhatsi sekuhamba lesi,
Sikhatsi sekuya eveni lekugcina,

Ningangiphatsisi mphako,
Ngipheni imvumo,nivule tinhlitiyo tenu
Ngipheni tibusiso ngaloluhambo,
Luhambo loludze lolu bakitsi,
Lapho ngiyakhona kunekuthula,
Ngiyophumula ingunaphakadze,
Ngivumeleni ngiye kusakhanya
Kutawusa ngikudze