Injabulo igcwele emehlweni
Mntakwethu ungibeke enjabulweni
Kulezi zinsuku ngihlezi ngisekumamathekeni
Ngawe ngihlezi ngsekujuleni
Inhliziyo yami isekupholeni
Ngangiyigcine kudala lenjabulo
Inhliziyo ihlezi ijabulile kuyimanje ivutha umlilo
Uyigqamisile yakhanya eyami impilo
Emehlweni ami izinyembezi uzisulile akusekho sikhalo
Ungenze ngazimisela sthandwa sami empilweni akukho mdlalo
Inhliziyo yami wena uyinakekele awuzile ngokuzoyidlala
Uzele ukuzongithanda dali uma nginawe ngiyajabula

Ngicela ungangishiyi mntakwethu nami hlala
Esifubeni sami ngifuna ubuye uzocamela
Sthandwa sami ngizohlale ngikujabulela
Izinhlungu ufike zonke wazisula
Cha injabulo ibuzwa kumina
Hlala nami uthando abalubuze kuthina
Lolu thando lwakho lungipholisa inhliziyo
Injabulo igcwele kumina ihlula ngisho abaloyayo
Mntakwethu ingqondo yami ihlezi icabanga ngawe
Imizwa yami ifuna ngathi ngingahlezi nginawe
Uthando lwakho mntakwethu lungakhile
Uma nginawe kuthi angingahambi phela ngihlezi ngijabulile
Injabulo engiyithola kuwe akukho lapho engiyobuye ngiyithole khona
Injabulo yami isezandleni zakho
Uthando ongiphe lona luyangijabulisa
Inhliziyo yona luyayibusisa
Ukumamatheka kwakho kungishaya ngaphakathi
Injabulo yakho iyangijabulisa
Ngathi ngingahlezi nginawe sthandwa
Uyangijabulisa mntakwethuLolu thando lugcwele injabulo