Kungani nhliziyo yami uhlale ungikhaphela?
Kungani uhlale uvumela imigulukudu
Ukuba izocanasa emagcekeni akomkhulu
Vula amehlo nhliziyo yami
Utshani obulele buvuswa ngomlilo

Nhliziyo yami mhlaziye umuntu
Ngaphambi kokuba amukeleke ekhaya
Muyeke aqale ashele iminyaka
Ehle enyuka emfuleni
Myeke akhuleke esangweni
Azisho zonke izithakazelo zakithi
Azishaye ziphelele

Bakikize omame bajabule
Kuphoxeke izinyoka ezizifihlile
Kungani nhliziyo yami usheshe kangaka ukugxuma?
Umhlaba ugcwele izoni nezixhwanguxhwangu
Gawula ubheke nhliziyo yami

Izwe libi ligcwele izimfamona
Umdlwembe ungena maqede ulole ummese ngemeyili
Uyikebeze uyiqede inhliziyo
Umzimba usale ulenga
Ingqondo ibophe amabombo ihambe