Uma ngicabang’ uthando kuvele kuband’ inhliziyo
Ngivele ngiyizw’ ishwaqa
Ivel’ ihluleke nokudons’ igazi ngendlela
Sengisol’ ubuhlungu esidlule kubo

Nhliziyo yami wabanda kwedlulela
Wabanda wahluleka nokuthanda
Noma ngithi ngiyakuncenga kawuncengeki
Noma ngith’ asitotobe kodw’ awuvumi

Nhliziyo yami ngicel’ udlulise
Dlulis’ osekudlule ubheke phambili
Asizam’ ukuqala isiqal’ esisha

Nhliziyo ndoda yamadoda thamba manje
Soka lamatshitshi thamba manje
Mawungavumel’ ububi bukubuse
Nkosi yothando xosh’ ukubanda ubhekane nokushisa
Yek’ ukubanda fudumala