Ivunulo yakho iyakarisa.
Ukulamana kweenrholwani zakho.
Kungikghwatha kwamancani, ntazi.
Ngizibona ngiphephela kuwe, Phephelaphi.
Ngikarwa yiphephethu yakho.
UnguNofanezile urhabiswe lirhabi lakho.
Ngarhabela ukukubona ngesithimba sakho.
Umuhle uyafanelwa Nofanezile wekhethu.
Ngikutjhejile urhayizela ngeyerhana lakho.
Ubhodwe siveni magegana namahlalo wakho.
Kwangithabisa ukukubona usingathwe lirasu lakho.

Ivunulo yakho iyakarisa sokana.
Ngikubone uvele ngomkhala ebandla.
Ngafese ngangena ngebandla,
Ngabona izipha zikuqabe kuhle khulu,
Emzimbeni ozeleko nophazimako.
Kwangikitaza ukubona urura isibhuku emoyeni.
Unejamo tle ngesititirimba sakho sokona.
Ufuthumele uyimbawula ngombhalo wakho sokana.
Ngikuzwe ngaphetjheya komlambo iTjhaluza.
Ngephimbo elimnanjana, uzitjho ngezakho sokana.

Ivunulo yakho iyakarisa Numzana Dlambili.
Uzikhethe wahluka wajamela le ngeporiyanakho.
Ngakubona uba mude, uba mfitjhazana,
Esiqubuthwaneni samadoda wamambala.
Atjho arhaya ingoma ngamaphimbo atlhuwako.
Watjho uthamba ngesihlangu sakho.
Uyikhomba phezulu khona le.
Kwaba kungena kwakho ngencamadoda ebandla.

Ivunulo yakho iyakarisa Ngwenyama yekhethu.
Ngizwe ngephimbo lembongi yeKosini ngesamarimarima.
Irhaya ikondlo, ngobukutani bakho.
Ngikubone utlhuwa, umomotheka lokha nakakghwatha abaleleko.
Kwangithabisa lokha nangikubona uzele inaka lakho.
Ngazizwa ngiphephile lokha ngikubona wembethe isikhumba sengwe =
Bab’ethu! Ingwenyama edla ezinye ngeyekhethu.