Ngaphandle kwakho singabayini?
Ngombana besingahlala singazi litho
Ngitjho nokwazi ukuzenzela.
Nokwazi ukuthi ngiliphi ikgono esinalo.
Ukuzazi khona kuzabe kuyinto engekho.

Itjhuguluko lihle liyakha.
Itjhuguluko lenza uzazi.
Likususa esigabeni sinye likuse kesilandelako.

Likutjhideza emkhanyweni.
Liyaphandlulula lenze ukgone ukuzijamela.
Ukwazi ukuqala ipilo ngelinye ilihlo.
Ukwazi ukuthola ezinye iinyawo zokukhamba nezandla zokwenza.
Kwakheka ukuzithemba, isibindi nepumelelo.
Itjhuguluko liyasabeka kodwana lihle kwamanikelela.
Yamukela itjhuguluko ngombana liletha lokho okade ukufuna.