Ndisivil’ isikhalo sakho
Iinyembezi zakh’ aziweli phantsi
Ndithemb’ uyakundixolela
Ibingezonjongo ukukushiya
Ndizamil’ ukuxhathisa
Ngelingen’ umd’ ubusikiwe

Kwathiwa ndingaweleli kweliya
Ndavuma ndanqwala
Cebo limbi bendingenalo
Ndiyazaz’ iingxak’ endikufake kuzo.
Uzunyamezel’ ungeth’ amandla.
Eli asilizwe lankenenkene.

Kodw’ ukhumbule nto nye
Iliso lam lisakujongile
Uze wamkel’ izityholw’ ezo
Nawe ngeny’ imini uyakuthuthuzelwa

Bakubek’ amabala, bekuthuka
Bath’ ukufa kwam kuze ngawe
Abaqond’ ukuphila kwam bekukuwe.
Uthando lwakho belundomeleza.
Uncumo lwakho lundikhuthaza.

Zezomhlaba sthandw’ asinguwe
Wena yomelel’ uphathelele
Kusekh’ ukuphila ngaphandle kwam.
Umhlab’ unabil’ uphangalele.
Kodw’ uzungawel’ esandleni somtyholi.

Iinjongo ibikukutshata wena
Kant’ ukufa sele kundilobole
Umhlaba won’ ufak’ ibango
Ingcwaba lona lindimangalele.
Ndisingis’ ezinkundleni zamatyala.
Tyala lam kukuthanda wena wedwa

Umhlab’ emhlabeni
Uthul’ eluthulini
Ndikhulule sthandwa
Sobonana kwelizayo sobabini