Kuvakala isikhalo kwelilizwe.
Ngu yooh! Ngu yooh!
Sitshil’isikhalo samanina.
Sitshil’isikhalo sabafazi.
Siphuma kwilali ngelali.
Siphuma kulo lonke eli lomdibaniso.
Udla’mzi ludlwengulo lwamanina.

Badlwengulwa bezimveku.
Badlwengulwa besesinaleni.
Badlwengulwa besezindlwini zoyise.
Abaninzi baphila nalomvandedwa.
Kunzima nokumangala.
Kubangathi bazikhululisile baze.

Inkundla zivuselela lomanxeba.
Igqwetha ngemibuzo liyosela.
Ngumvandedwa kanaphakade.
Uphelisa ukuzithemba nokuzithanda.
Eloyisayo kuthiwa bazifunele.
Isibhonono isikhalo samanina!

Nguban’ umdlwenguli?
Ngutata, utitshala kanye nomfundisi.
Ngumqeshi nabaphathiswa.
Akathembakali ubhuti nomalume.
Awumazi umdlwenguli uhlala naye.

Konakelephi madoda?
Ndiyabuza Mzantsi Afrika?
Esisikhalo asithethi nto kuni?
Asitsho nto kuwe mdlwenguli?
Sivakele madoda!
Sijoliswe kuni madoda.
Kwanele kwanele!