Umthwal’ osindayo ususiwe emagxeni am
Uyibonile inkxwaleko yam
Uwukhulul’ umphefumlo wam ekufeni
Intsuku zosizi zidlule
Inyembezi zesuliwe

Kwavulwa incwadi yenkumbulo
Nam igama lam lide labizwa
Isikhalo sam sivakele
Ndiphuphuma uvuyo
Umthwal’ ubundisinda ususiwe emagxeni am.

Ndichwayitile
Ndichulumancile
Intliziyo yam idlamkile
Ndiziva ndingumntu omtsha.
UThixo undihlekisile.

Umdali usivile isikhalo sam
Ndigcwele inyembezi zovuyo.
Azisekho iintlungu
Akusekho lusizi.
Kum kuxhelwe exhukwana.