Ingqumbo yeminyanya,
Ayisingomankanya,
Ingengophanya,
INgumany’oxuthubom’emntwin’ ashiyisithunzel’esiphil’impilo,
Koko ke zikheth’izint’onokuzithetha,
Nonokuzenza,
Abantw’abadal’abayondawo yokudlalela,
Kungenjalo uyakuvuka
Kanye uphelel’esibhedlele,
Bangakwamkeli sele ujongise iqebe phezul’uzimase elothango legadi,
Ubhadul’okonyana wolahleko sele ukwelemimoya,
Yilonto ndisithi zakhel’ikhaya,
Zakhel’ ikhay’usaphil’impilo
Kuba kunzim’ukungena kwelobom’ikhaya,

Indlela ibuzwa kwabadala,
Hlonipha kanye uthobele
Uyihlo nonyoko kuba
Zizinyanya zakho ezisaphil’ubomi,

Ingqumbo yeminyanya,
Ayingomankanya,
Ingengophanya,