Zizaliseka ngokugqibeleleyo.
Isakhiwo sicaphula kwimvakalelo, iiziganeko nentlalo yesizwe.
Zona ziqulathe amava obomi oko malusi esazi imfuyo yakhe
Zinxibelelana nesiba incindi ivakalisa ukuzinza kwengqiqo
Ukubetha kolwimi kuyiphakela ngoku chubekileyo indlebe ukutya kwayo
Njenge zulu, ukubaneka kuyimfuneko ukuhlela
Kuba amava ombhali awanantanga
Uzichukumisile intliziyo zabaqokeleli bolwazi
Wawuxhoma umgangatho wokubaluleka kolwimi lwemveli ezizweni
Zangqish’izidwesha zimaxhaphetshu
Zabhong’ iimbongi ngoko hlukana kwazo
Lwavakala ulwamvila lombhali, zangqina ingqondi zisawuchukumiseka
Yagqum’ iNkosi sahlokom’ isizwe yimincili
Yavunyw’ingoma lwavakal’usiba lombhali ngezingqi okwe nkomo zika bawo
Amaqhalo ayiqoq’ingcinga nezaci zavuna izandi
Sisikweko sani na esi singanokufaniswa
Ndiqula ndigawula xa ndibhala nje iyeza lo’ndomeleza zingcinga zombhali
Buciko ongasoze ubuthenge ngeqhosha
Ukuqiqa komzalisekisi imfezekiso neenjongo ngegalelo lokushiya imfundiso