Ndiphakathi kwamadab’ andithandabuzisayo,
Ewe andibangela uloyiko.
Izabatha zidala ubunzima behambo yomfundi,
Ndikwesimnyama sona isisele.
Ndim’adolwanzima ngenxa yomthwalo emagxeni.
Sigwetywa kanye xa sising’ entanjeni.

Ikamva liya licima ngokucima,
Amev’abinza kabuhlungu.
Iimvula ziyanetha kwabo banjongo zikukuxoxa ikamva,
Kubethw’iintonga ngamazwembe-zwembe kagxuluwe,
Kuqhomfwa olukhasayo nje nilebele na ukuba inkunzi isematholeni?
Kubulaw’osizalo sihle liyabhang’ilizwe.

Ithemba lethu liwile lisisithele,
Sifukuza kwintsunguzi yobumnyama,
Siyalikhangela asilifumani ithemba lekamva lethu,
Ngaphandle kwalo asinamandla,
Ngaphandle kwalo asinalonwabo,
sizibona siyiphosa itawula sixhom’izandla sinikezele.

Masihlalen’ethembeni mawethu silindele ukhululo,
Masizikhulul’umoya sifunze ithemba,
Kuba kaloku lona lingumanqoba wokuphila,
Lingamanz’abhacis’ unxano.
Ziphilise ngethemba uthemb’ithemba,
Kuba kaloku ithemba ngumxolisi womoya.