Ingase ndithethe ngelizwi elivakalayo
Elinamandla nelihambayo
Ndizokubulela oomama abandikhulise
Nda ngaka ngoku

Ingase ndithethe, kuwo wonke
Umntu wasetyhini ondenzele
Okanye othe wathetha into ebalulekuleyo

Ingase bendine lizwi elivakelayo
Ngothipheleleyo

Ukuze ndizo tshintsha abantu
Abasondelese nam
Nezinto ezenzekayo

Iphupha endinalo ngokutchintsha
Kewlizwe lam
Abamelwane bam
Ndakuma phezu kwendlu encinci
Yasekhaya ndithethe
Kwaye ndithethe ndithi
Bamelwane makuphele ukukhathazeka
Kubekho uvuyo nemicili

Ingase ndithethe kumahlwephu
Kwaye ndibanike ithemba
Ngobomvu aboncono

Ingase ndithethe kwabo
Bephakathi thukufa nokuphila
Kwaye ndibenze baphile
Bomelele

Ingase ndithethe kwabo balambayo
Kwaye ndibanike isondla
Esifanelekileyo

Our trouble society
Ingase ndithethe
To immoral society
Oh, Ingase ndithethe